Certyfikaty ISO

Podchodzimy do jakości bardzo poważnie. Eliminowanie błędów na każdym etapie produkcji etykiety to podstawowe kryterium naszej polityki jakości. W trakcie rozwoju naszej firmy przez lata wypracowaliśmy wiele mechanizmów kontroli procesu druku etykiet i ciągle go udoskonalamy.

Aby udokumentować nasze działania w 2018 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakości ISO 9001 oraz bezpieczeństwa informacji ISO 27001. 

 

Gliwice, dnia 12.02.2019 r.

Priorytetowym celem firmy Etilab Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkcji etykiet samoprzylepnych.


Dążeniem firmy Etilab Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.
Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2015 pozwoli Prezesowi Zarządu kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.
Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dostarczanie wyrobów zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • ścisłą kontrolę produkcji na każdym etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, 
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów produkcji oraz wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość wyrobów jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, 
 • ciągłe doskonalenie wyrobów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN–EN ISO 9001:2015.


Drugim priorytetowym celem firmy Etilab Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produkcji etykiet samoprzylepnych, z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.


Stając na stanowisku, że informacja jest strategicznym zasobem każdej Organizacji, wdrożony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  
Naszym Klientom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji. 
Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Prezesa Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę Etilab Sp. z o.o. i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji. 
Firma Etilab Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

 • stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się: 
 • klasyfikacja zasobów i ich wartości,
 • identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji, miejsce występowania,
 • określanie działań zabezpieczających zasoby, 
 • zarządzanie zmianami, na które składa się analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian,
 • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych. 
 • Głównymi celami stawianymi dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 są:
 • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacyjnymi i innymi,
 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
 • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zapewnienie środków niezbędnych do realizacji postawionej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wyznaczania i aktualizacji celów, stosowania zabezpieczeń oraz technik zabezpieczeń, a także świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
Tak opisaną i wdrożoną Politykę wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.

Prezes Zarządu
Sylwia Dudek

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować
i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.